Kiedy firma potrzebuje ISO 18001?

ISO 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to szereg uwarunkowań dotyczących warunków pracy, jak również, zachowań pracowników, dzięki któremu możliwe jest ustandaryzowanie poziomu ochrony zdrowia i życia przez różnorodnymi zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki środowiska pracy. ISO 18001 to inaczej System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004, który zawiera szereg zagadnień, jakie należy spełnić starając się o wydanie certyfikatu zgodności przez jednostkę certyfikującą po przeprowadzeniu audytu certyfikującego w zakresie BHP. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pomaga zapewnić zgodność z przepisami prawnymi i innymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.  PN-N-18001 zawiera wymagania dotyczące m.in. identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Wszelkie wymagania podane w  PN-N-18001 mogą być użyte do każdego systemu zarządzania organizacją, a zakres zastosowania będzie zależny od polityki BHP firmy, charakteru działań oraz warunków dotyczących przeprowadzanych czynności.

Kancelaria prawno-konsultingowa Legal Consulting Services prowadzi usługi  związane z systemem norm ISO 18001 oraz daje pełne wsparcie podczas przygotowywania działalności do certyfikacji zgodnej z danym systemem, np.  ISO 18001.