Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne – niezbędne informacje

Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne – dokumentacja i koszty

Operat wodnoprawny to istotny dokument dla podmiotów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zespół prawników pracujących w kancelarii prawno-konsultingowej Legal Consulting Services utworzy operat wodnoprawny – zawierający część opisową i graficzną.

operat wodnoprawny cena

operat wodnoprawny cena

Część opisowa będzie zawierać m.in.:

→ dane zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,

→ przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

→ wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

→ wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

→ wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

→ charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

→ ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,

→ określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

→ przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,

→informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu wodnoprawnego będzie prezentować poniższe informacje:

→ plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,

→ zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,

→ schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

→ schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Ukończony operat wodnoprawny stanowi podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb:

→ wykonania urządzeń wodnych, np.: budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów, zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

→ obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

→ obiektów energetyki wodnej,

→ wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych,

→ stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych

Operat wodnoprawny cena, pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne koszty

Koszty pozwolenia wodnoprawnego zależą od zakresu współpracy i wielkości operatu wodnoprawnego. Przy przygotowywaniu ceny operatu wodnoprawnego bierzemy pod uwagę:

  • zakres inwestycji i ilość obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji
  • czy wymagany jest projekt budowlany
  • na jakim etapie realizacji zlecane jest przedsięwzięcie
  • jakimi dokumentami i pozwoleniami dysponuje przedsiębiorca w chwili rozpoczęcia zlecenia
  • kompleksowość usługi

Tak więc podsumowując cena operatu wodnoprawnego zależy od wielu czynników i jest zazwyczaj ustalana indywidualnie dla każdego projektu. Jeśli interesuje Państwa wycena, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Pozwolenie wodnoprawne koszty – zapytaj

W kancelarii prawno-konsultingowej Legal Consulting Services szczególny nacisk kładziemy na pracę przy projektach związanych z ochroną środowiska. W tym, przygotowujemy różnorodne dokumenty potrzebne do postępowań w sprawach środowiskowych. Mając wieloletnie doświadczenie, doskonałe wykształcenie, jak również gwarantując podnoszenie indywidualnych kwalifikacji, zapraszamy do współpracy.