LCS-Polska

Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne – niezbędne informacje

Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne – dokumentacja i koszty

 

Operat wodnoprawny to istotny dokument dla podmiotów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zespół prawników pracujących w kancelarii prawno-konsultingowej Legal Consulting Services utworzy operat wodnoprawny – zawierający część opisową i graficzną.

 

Część opisowa będzie zawierać m.in.:

 • dane zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
 • przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 • wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
 • wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 • przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu wodnoprawnego będzie prezentować poniższe informacje:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Ukończony operat wodnoprawny stanowi podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb:

 • wykonania urządzeń wodnych, np.: budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów, zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • obiektów energetyki wodnej,
 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych,
 • stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych

Operat wodnoprawny cena, pozwolenie wodnoprawne


Koszty pozwolenia wodnoprawnego zależą od zakresu współpracy i wielkości operatu wodnoprawnego. Przy przygotowywaniu ceny operatu wodnoprawnego bierzemy pod uwagę:

 • zakres inwestycji i ilość obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji
 • czy wymagany jest projekt budowlany
 • na jakim etapie realizacji zlecane jest przedsięwzięcie
 • jakimi dokumentami i pozwoleniami dysponuje przedsiębiorca w chwili rozpoczęcia zlecenia
 • kompleksowość usługi


Tak więc podsumowując cena operatu wodnoprawnego zależy od wielu czynników i jest zazwyczaj ustalana indywidualnie dla każdego projektu. Jeśli interesuje Państwa wycena, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

 

Pozwolenie wodnoprawne koszty – zapytaj

 

W kancelarii prawno-konsultingowej Legal Consulting Services szczególny nacisk kładziemy na pracę przy projektach związanych z ochroną środowiska. W tym, przygotowujemy różnorodne dokumenty potrzebne do postępowań w sprawach środowiskowych. Mając wieloletnie doświadczenie, doskonałe wykształcenie, jak również gwarantując podnoszenie indywidualnych kwalifikacji, zapraszamy do współpracy.